lunes, 17 de noviembre de 2008

CURSOS DE MONITOR / A DE FÚTBOL SALA ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN CATALANA DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA


L´ESCOLA D´ENTRENADORS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FÚTBOL, convoca Curs de Monitor de Futbol Sala (Cursos d´inciació a tècnics) que tindran lloc en els diferents centres de formació que designi la Federació Catalana de Futbol.

Aquest programa té com a objectiu donar la informació básica en l’iniciació de la formació de técnics en futbol sala.

1. Estructura de les ensenyances.

El curs constará de 65 hores repartides en 2 blocs: el bloc comú de 15 hores i el bloc especific de 50 hores (els continguts de les sessions d´aquest bloc especifics són teòrics-pràctics).

2. Requisits per a l´accés

Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions següents:
- Edat mínima : 16 anys complerts en el moment de la inscripció
- Estar en possessió del Certificat d´estudis primaris, Graduat Escolar o Ensenyament Secundari Obligatori.(E.S.O).
- Presentar certificat mèdic d´aptitud per a la pràctica esportiva, o fotocòpia de la llicència federativa vigent d’aquesta temporada de la F.C.F.
- Emplenar el full d´inscripció acompanyat de la documentació següent:
Fotocòpia del D.N.I.
Certificats d´estudis
Dues fotografíes de mida carnet
(Si es menor de 18 anys, haurà d´adjuntar una autorizació paterna)

3. Reconeixements i certificacions

La Escuela Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de Futbol concedirà la certificació de “Monitor de Futbol Sala”, als alumnes que aprovin totes les assignatures del curs de la seva especialitat.

L´alumne que no assisteixi com a mínim a un 75% de les classes lectives, teòriques i pràctiques de cada matèria perdrà el dret a presentar-se als exàmens finals.
En el cas de no aprovar una o més assignatures, l´alumne podrà presentar-se a exàmen en dues pròximes convocatòries a fixar pel centre convocant.
La certificació de Monitor permetrà als que desitgin continuar la formació d´entrenador realizant el curs de nivell 1, tenir convalidat hores d’assistència del currículum en base a que les àrees i continguts rebuts són els que figuren en els programes i textos de l´esmentada formació de nivell 1 federatiu..

Aquells que aprovin el curs i aconsegueixen la certificació de monitor de futbol sala podran col.legiar-se com a Monitors a la Federació Catalana de Futbol i obtenir un reconeixement en forma de llicència que els permetrà responsabilitzar-se federativament d´equips que participin en competicions territorials i d´equips fins la categoría Nacional B i Juvenil Nacional.

4. Import de la matrícula

L´import de la matrícula d´aquests cursos serà de 150 €uros, per alumne
D’aquests 150 €uros, 130 €uros són del curs + els 20 €uros d’Acreditació i Diploma.

Per realitzar aquest curs, el nombre mínim de components d´un grup serà de 25 i el màxim de 40.

El número de compte Corrent per fer l’ingrés d’inscripció és el següent:
2100-0841-90-0200677784
Caldrà fer constar el nom complert de la persona que fa l’ingrés i la seu del curs.

5. Inscripcions:

El període d´inscripció restarà obert a partir d´aquesta comunicació fins cobrir totes les plaçes convocades, a les secretaries de L´ESCOLA CATALANA DE ENTRENADORS de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL.
Barcelona, carrer Sicília, 93.97, 1º pis
Girona, carrer Travessia Santa Eugenia, 39 baixos
Tarragona carrer Soler, 24 entlo.A
Lleida, carrer Ramón Castejón, 2
O bé podrà tramitar l’inscripció per correu electrònic a l’adreça: entrenadorsfutsal@fcf.cat

Full d'Inscripció Cursos 2008/2009
SEU: AVINYÓ
SEU: CENTELLES-MANLLEU
SEU: COLLBATÓ
EL PRAT DEL LLOBREGAT
SEU: SANT CUGAT DEL VALLÈS
SEU: SANTA COLOMA DE GRAMENET
SEU: REUS
SEU: POLINYÀ